HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

INTRODUKTION

En handelselev med fokus på Indkøbsprocessen, vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan planlægge, styre og lave opfølgning på indkøbsaktiviteter
  • kan stå for leverandørkontakt
  • kan forhandle
  • kan foretage sortimentsvurdering
  • kan foretage pris- og kvalitetskontrol
  • har solidt kendskab til logistik og dimensionering af leverancer
  • kan indtænke etiske overvejelser i indkøbsarbejdet
Emma V Beier

VALG AF PRAKTIKMÅL

De fleksible praktikmål i specialet Indkøbsassistent gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som Indkøber. Det kan for eksempel være følgende valgfrie praktikmål:

Indkøbet og leverandørkontakten
Administration af indkøbet
Kalkulation og økonomi

Forhandle priser og betingelser på et produkt/en produktgruppe

Tilpasse sin kommunikation til leverandørers kulturbaggrund og forventninger til samarbejdet

Udvikle og vedligeholde relationer til leverandører, herunder partnerskabsopbygning og -pleje

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/pro­­duktportefølje

Planlægge indkøbet under hensyntagen til CSR og ansvarlig leverandørstyring

Analysere og vurdere virksomhedens rolle og muligheder i værdikæden i forhold til værdiskabelse

Vedligeholde indkøbssystemer

Vedligeholde data om varer og leverandører

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Indsamle og anvende viden om pris- og kvalitetsudvikling på produkter/produktgrupper

Udtrække og overvåge indkøbs- og resultatmål

Identificere og beregne indkøbsomkostninger

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte leverandør

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, som har indkøbet som omdrejningspunkt.

International handel

Formålet er, at eleven får kendskab til de forhold en internationalt fokuseret virksomhed, som et minimum skal være opmærksom på. Formålet er også, at eleven kan deltage ved den økonomiske sikring af virksomheden ved international handel.

Internationalt markedsvalg

Formålet er, at eleven selvstændigt kan udfærdige forslag til valg af marked på enten indkøbs-og/eller salgssiden med udgangspunkt i relevante analyser.

Kulturforståelse og forhandlingskommunikation

Formålet er, at eleven får viden om og indsigt i egen og andres kulturer og med udgangspunkt heri kan indgå i produktive møder og forhandlingssituationer.

Indkøbsmetode

Formålet er, at eleven kan anvende metoder til vurdering af virksomhedens valgte indkøbspolitikker, samarbejdsrelationer samt foretage evaluering af de valgte aftaleformer.

De fire valgfrie specialefag og valgfaget på ekspertniveau Indkøbsmetode ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Indkøb og Indkøbsanalyse, som eleven skal igennem.

Det bundne specialefag Indkøb har til formål at, at eleven får indsigt i de til indkøbsarbejdet forbundne opgaver, herunder kalkulation af indkøbspriser og omkostninger forbundet med indkøb. Det arbejdes der videre med i faget Indkøbsanalyse, hvor eleven sættes i stand til, at foretage en kritisk analyse af virksomhedens indkøbsprocesser, herunder budgetlægning, forecast, transportplanlægning samt foretage opfølgning på samme.

De fire valgfrie specialefag og valgfaget på ekspertniveau Indkøbsmetode ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Indkøb og Indkøbsanalyse, som eleven skal igennem.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter indkøbssituationen, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter forberedelse af indkøbet – selvom begge elever oplæres inden for specialet Indkøbsassistent.