HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

INTRODUKTION

En handelselev med fokus på det eksterne salg, vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan planlægge, gennemføre og følge op på salgsaktiviteter
  • kan foretage ordrelægning
  • kan kortlægge kundens behov, ønsker og udfordringer samt skabe interesse
  • har markedskendskab
  • kan forhandle
  • har solidt kendskab til kundeadfærd
  • har viden om og kan personligt salg og salgsteknikker
Pernille_L_V_Kristensen

VALG AF PRAKTIKMÅL

De fleksible praktikmål i specialet Handelsassistent, salg gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som Ekstern sælger. Det kan for eksempel være følgende valgfrie praktikmål:

Salg og service (forslag til valgfrie praktikmål)
Administration af salget (forslag til valgfrie praktikmål)
Kalkulation og økonomi (forslag til valgfrie praktikmål)

Indsamle viden om nye markeder og kundegrupper

Afdække behov hos kunden

Indsamle viden fra salgsarbejdet til gruppering af kunder i forhold til lønsomhed

Afdække kundernes præferencestruktur og købsadfærd, fx gennem markedsundersøgelser

Udvikle og vedligeholde kontakter til kunder gennem relations-/partnerskabs-opbygning og pleje fx ved anvendelse af relationsmarkedsføring

Tilpasse produktløsninger til kundernes behov via kommunikation med producent og kunde

Udføre opgaver ud fra virksomhedens servicekoncepter

Forhandle priser og betingelser på et produkt/en produktgruppe/en serviceydelse

Arbejde med strategisk salg (på baggrund af kundernes præferencestruktur, købsadfærd og systemløsninger)

Foretage salg af målrettede løsninger til erkendte og ikke erkendte behov

Opdatere kundedatabaser

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Analysere og vurdere virksomhedens samarbejdsrelationer i forhold til valg af kunder

Udtrække og overvåge salgs- og resultatmål

Håndtere genbestillinger fra kunder

Foretage budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af salg

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte detaillist

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, som har salget som omdrejningspunkt.

Præsentation og formidling

Formålet er, at eleven får viden om og færdigheder i at anvende forskellige tilgange i en præsentations- og formidlingssituation.

Internationalt markedsvalg

Formålet er, at eleven selvstændigt kan udfærdige forslag til valg af marked på enten indkøbs-og/eller salgssiden med udgangspunkt i relevante analyser.

Kulturforståelse og forhandlingskommunikation

Formålet er, at eleven får viden om og indsigt i egen og andres kulturer og med udgangspunkt heri kan indgå i produktive møder og forhandlingssituationer.

Indkøb

Formålet er, at eleven får indsigt i de til ind-købsarbejdet forbundne opgaver, herunder kalkulation af indkøbspriser og omkostninger forbundet med indkøb.

De fire valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

Det bundne specialefag Salg har til formål at sætte eleven i stand til at planlægge, styre og evaluere salgsaktiviteter ud fra viden om salgets grundlæggende elementer og faser. Det arbejdes der videre med i faget Salgsanalyse, hvor eleven sættes i stand til på, baggrund af analyse af virksomhedens markeds- og forretningsgrundlag, at planlægge og gennemføre salgsaktiviteter.

De fire valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter personligt salg, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter planlægning af et salg – selvom begge elever oplæres inden for specialet Handelsassistent, salg.